Rate this postCách nhập ma trận (thường, vuông, hàng, cột, không, một, đvị) trong matlab.
Xác định kích thước của ma trận.
Truy xuất các phần tử của ma trận.
Truy xuất các hàng, cột của ma trận.

Tag: code matlab đại số tuyến tính, Matlab, hướng dẫn Matlab, Matlab cơ bản, ma trận

Xem thêm: http://thuvienso.club/category/review

Nguồn: http://thuvienso.club